Snein 17 maart 2024 / Zondag 17 maart.

Dûmny (ds.) :  Sara de Vries-Terpstra, Alphen a.d. Rijn

Oargelist      :  hear Gijsbert Kok

Kollekte        :  1. foar Moldavië, 2 bestriding onkosten

De tsjinst begjint om 14.30  oere yn de Luthertsjerke,

Noordstraat 2, 2411 BJ Boadegraven

Nei ôfrin fan de tsjinst nei-/by-prate yn ‘e konsistoarje