Algemeen

De kerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De wijkgemeente wil een gemeente van Christus zijn. De kerkenraad neemt besluiten om dat doel te dienen.

Waar nodig worden werkgroepen en commissies ingesteld ter ondersteuning bij het werk. Ook kan de kerkenraad besluiten tot een gemeentevergadering.

Binnen de kerkenraad zijn de taken verdeeld. Grofweg kunnen vier functies worden benoemd: predikanten, diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Deze functies worden hieronder verder toegelicht.

De kerkenraad heeft uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Dit bestaat uit de voorzitter, secretaris en predikanten, aangevuld met een diaken, ouderling en kerkrentmeester.

Scriba Ontmoetingskerk
Dagpauwoogstraat 19
2805 KV Gouda
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl

Predikant

Onze wijkgemeente is sinds eind april 2022 vacant. Ds Leonie Bos was sinds oktober 2006 tot eind april 2022 verbonden aan onze wijkgemeente. 

Je kan voor pastorale vragen terecht bij het Pastoraal meldpunt omzien naar elkaar. Fred van Iepenburg en Joke van Zwienen  pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl. Voor telefoonummers zie Protestants KerkNieuws Gouda bij het wijknieuws van de Ontmoetingskerk.

Onze ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters

Ouderlingen

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

  • de kerkorde

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Kerkrentmeesters zijn, tenzij het expliciet staat vermeld, ook ouderling en hebben daarmee ook de taak die daar is beschreven.

Diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

  • de kerkorde
Joost Slager

Voorzitter wijkkerkenraad

Hilmar Pot

Vorming en toerusting

Bobby de Vos

Pastoraat

Magda Vlot

Missionair

Aad Kouwenhoven

Kerkrentmeester onderhoud

Jan Spijkerboer

College van Kerkrentmeesters

Vacant

Exploitatie Ontmoetingskerk

Melanie Steenaart

Ouderen en Welzijn, college van diakenen

Sonja Vos

Werelddiaconaat

Gert Guijt

Vluchtelingen

Lucia Liefaart

Armoede en rijkdom