Algemeen

De kerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De wijkgemeente wil een gemeente van Christus zijn. De kerkenraad neemt besluiten om dat doel te dienen.

Waar nodig worden werkgroepen en commissies ingesteld ter ondersteuning bij het werk. Ook kan de kerkenraad besluiten tot een gemeentevergadering.

Binnen de kerkenraad zijn de taken verdeeld. Grofweg kunnen vier functies worden benoemd: predikanten, diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Deze functies worden hieronder verder toegelicht.

De kerkenraad heeft uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Dit bestaat uit de voorzitter, secretaris en predikanten, aangevuld met een diaken, ouderling en kerkrentmeester.

Scriba Ontmoetingskerk
Dagpauwoogstraat 19
2805 KV Gouda
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl

Predikant

Sinds 10 maart 2024 is Renate Japenga-Gudde (1987) als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk:

Ik ben begonnen als docent godsdienst en daarna als jeugdwerker in de kerk verdergegaan. Vanaf toen begon het verlangen te groeien om zelf predikant te worden. In 2019 ben ik (na het volgen van de premaster) begonnen aan de master Predikantschap aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. Eerst in deeltijd naast mijn werk als jeugdwerker en vanaf 2021 in voltijd. Mijn interessegebieden binnen de theologie zijn feministische theologie, postkoloniale theologie, queer theologie, (internationale) oecumene en interreligieuze samenwerkingen. Voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing. In mijn zoektocht naar hoop zijn Gods beloftes van vrede en gerechtigheid voor alle mensen een sterke drijvende kracht. In mijn eigen leven en in mijn theologie.

Ik woon in Schoonhoven met mijn drie kinderen (2010, 2012, 2022). Mijn man is overleden in de zomer van 2023.

Met veel liefde en plezier ben ik predikant van de Ontmoetingskerk. Ik ben te bereiken via mijn emailadres: ds.Japenga@ontmoetingskerkgouda.nl

Voor pastorale vragen kun je ook terecht bij het Pastoraal meldpunt omzien naar elkaar (Fred van Ipenburg en Joke van Zwienen) via  pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl. Voor telefoonnummers zie Protestants KerkNieuws Gouda bij het wijknieuws van de Ontmoetingskerk.

Onze ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters

Ouderlingen

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

  • de kerkorde

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Kerkrentmeesters zijn, tenzij het expliciet staat vermeld, ook ouderling en hebben daarmee ook de taak die daar is beschreven.

Diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

  • de kerkorde
Joost Slager

Voorzitter wijkkerkenraad

Hilmar Pot

Vorming en toerusting

Bobby de Vos

Pastoraat

Magda Vlot

Missionair

Aad Kouwenhoven

Kerkrentmeester onderhoud

Jan Spijkerboer

College van Kerkrentmeesters

Nico Slappendel

Exploitatie Ontmoetingskerk

Saskia Glas

Ouderen en Welzijn, college van diakenen

Sonja Vos

Werelddiaconaat

Gert Guijt

Vluchtelingen

Lucia Liefaart

Armoede en rijkdom

Jaap van Beijnum

College van Diakenen